ІСТОРІЯ

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

Стародавня історія України.

Початки людського життя на території України. Основні етапи розвитку первісного суспільства. Поява і розселен-ня людей на території України. Найвідоміші стоянки палеоліту. Заняття та початки духовного життя первісної людини.

Найдавніші землероби та скотарі на території України. Перехід від привласнювальних до відтворювальних форм госпо-дарства. Трипільська культура: походження, розселення, заняття, духо-вне життя. Скотарі Степу (середньостогівська та ямна культури). Індо-європейці.

Ранній залізний вік на території України. Кімерійці. Чо-рноліська культура. Скіфи: походження, розселення, заняття, духовна культура. Велика Скіфія. Сармати.

Античні міста-колонії в Північному Причорномор’ї та Кри-му. Причини та особливості грецької колонізації. Найголовніші міста-колонії. Політичне, господарське і духовне життя населення гре-цьких міст. Боспорське царство.

Давні слов’яни. Прабатьківщина слов’ян. Археологічні пам’ятки давніх слов’ян, писемні джерела про слов’ян. Венеди. Суспі-льне життя, господарство давніх слов’ян.

Слов’яни в період Великого переселення народів. Розселення слов’янських племен. Слов’яни під час вторгнення гунів, аварів. Слов’яни і Візантія. Матеріальна і духовна культура антів і склавінів.

Середньовічна історія України.

Східнослов’янські племена напередодні утворення Київсь-кої держави. Східнослов’янські племенні союзи. Державотворчі процеси у східних слов’ян. Виникнення міста Києва. Сусіди східно-слов’янських племен.

Київська держава за перших князів. Утворення держави з центром у Києві. Походження назви “Русь”. Аскольд і Дір. Правління Олега. Князь Ігор, його воєнні походи. Княгиня Ольга, її внутрішньо-політичні реформи. Князь Святослав.

Київська держава за правління князів Володимира Велико-го та Ярослава Мудрого. Внутрішньополітичні реформи князя Володимира. Формування території Київської держави. Запровадження християнства як державної релігії на Русі. Міжусобна боротьба між синами Володимира Великого. Київська держава за правління Ярослава Мудрого. “Руська Правда”.

Київська Русь за наступників Ярослава Мудрого. Прав-ління Ярославичів. Боротьба за великокнязівський престол між Яро-славичами. Володимир Мономах. Правління Мстислава Володимиро-вича.

Роздробленість Київської Русі. Причини роздробленості Київської держави. Політичний та економічний розвиток Київського, Чернігово-Сіверського та Переяславського князівств (середина XII – перша третина XIII ст.). Боротьба руських князівств із кочівниками. “Слово о полку Ігоревім”.

Утворення Галицько-Волинської держави. Галицьке та Волинське князівства: утворення та розвиток. Об’єднання Галицького та Волинського князівств. Роман Мстиславович. Становище Галицько-Волинського князівства після смерті князя Романа.

Монгольська навала на українські землі. Битва на річці Калці. Похід монголів на південно-західні руські землі. Оборона й па-діння Києва. Золотоординське ярмо.

Галицько-Волинська держава за правління князя Данила Галицького та його наступників. Внутрішня та зовнішня політи-ка Данила Романовича. Наступники Данила Галицького. Занепад Гали-цько-Волинської держави.

Культура Київської Русі та Галицько-Волинської держави. Походження й поширення назви “Україна”. Усна народна твор-чість. Писемність і освіта. Наукові знання. Літописання. Література. Архітектура. Музична творчість. Образотворче мистецтво.

Місце і значення Київської Русі та Галицько-Волинської держави в історії України та Європи.

Українські землі під владою Польської та Литовської держав у другій половині XIV – першій половині XVI ст. Початок литов-ського та польського володарювання на українських землях. Українські землі в складі Великого князівства Литовського. Польська експансія на українські землі. Кревська унія. Ліквідація самостійності удільних князівств. Князь Свидригайло Ольгердович. Відновлення й остаточна ліквідація Київського та Волинського удільних князівств.

Українські землі у складі інших іноземних держав. Закарпаття у складі Угорщини. Буковина у складі Молдавського князівства. Московсько-литовські війни, їх наслідки для українських земель. Утворення Кримського ханства, грабіжницькі походи татарсь-ких орд на українські землі.

Соціальний устрій та господарське життя в Україні у другій половині XIV – першій половині XVI ст.

Культурне й церковне життя у другій половині XIV – пер-шій половині XVI ст.

Українські землі під владою Речі Посполитої у другій поло-вині XVI ст. – першій половині XVII ст. Люблінська унія, її вплив на подальшу долю українських земель. Соціально-економічне становище українських земель. Суспільно-політичні зміни на українських землях. Князь К.Острозький.

Українське козацтво наприкінці XV – у першій половині XVII ст. Виникнення українського козацтва. Д.Вишневецький. Утворення Запорізької Січі. Життя та побут козаків. Політико-соціальний та військовий устрій Січі. Реєстрове козацтво. Походи коза-ків проти татар і турків. Козацькі повстання 90-х років XVI ст. Гетьман П.Конашевич-Сагайдачний. Участь козацтва в Хотинській війні. Коза-цько-селянські повстання 20 – 30-х pp. XVII ст.

Культурне та церковне життя в Україні в другій половині XVI – першій половині XVII ст. Усна народна творчість. Освіта. Наука. Острозька академія. Книгодрукування. Література. Літописання. Музика. Архітектура. Образотворче мистецтво. Становище православ-ної церкви. Берестейська унія 1596 p., її вплив на розвиток церковного життя в Україні. Митрополит П.Могила.

Нова історія України.

:w Національно-визвольна війна українського народу проти Речі Посполитої 1648 – 1657 pp. Причини війни. Підготовка збройного виступу проти Речі Посполитої. Б.Хмельницький. Битви під Жовтими Водами та під Корсунем. Розгортання національно-визвольної війни в 1648—1649 рр. Зборівський договір. Утворення Української козацької держави – Гетьманщини. Воєнно-політичні події в 1650 – 1653 рр. Українсько-московська міждержавна угода 1654 p., ставлення до неї різних суспільних верств і церкви в Україні. Воєнні дії проти Польщі в 1654 – 1655 рр. Віленське перемир’я 1656 р. Дії україн-ського війська в 1656 – 1657 рр.

Українські землі в другій половині XVII ст. Гетьман І Виговський, його внутрішня та зовнішня політика. Га-дяцький договір 1658р. Московсько-українська війна 1658 – 1659 рр. Гетьманство Ю.Хмельницького. Переяславський договір 1659 р. Укла-дення Слободищенської угоди. Порушення територіальної цілісності Української держави – Гетьманщини. Діяльність гетьмана П.Тетері. Гетьман І.Брюховецький. Московські статті 1665 р. Посилення впливів московського уряду на українську державну політику. Андрусівська угода. Гетьманування Д.Многогрішного на Лівобережжі. Боротьба гетьмана П.Дорошенка за об’єднання України. Гетьман І.Самойлович. Чигиринські походи. Бахчисарайський договір, його наслідки для Укра-їни. “Вічний мир” 1686 р. Перший Кримський похід. Панування Поль-щі на Правобережжі. Запорізька Січ у другій половині XVII ст. Слобід-ська Україна в другій половині XVII ст.

Українські землі наприкінці XVII – у першій половині XVIII ст. Зовнішня та внутрішня політика гетьмана І.Мазепи. Коломацькі статті. Другий Кримський похід. Участь українською козацтва у війнах Росії з Кримським ханством у 90-х pp. XVII ст. Азовські походи. Участь українських полків у Північній війні. Уго-да гетьмана І.Мазепи з Карлом XII, її наслідки. Полтавська битва. П.Орлик – гетьман в еміграції. “Пакти й Конституції законів і вольнос-тей Війська Запорозького”. Посилення колоніальної політики Російсь-кої імперії щодо України в першій чверті XVIII ст. Решетилівські стат-ті. Гетьман І.Скоропадський. П.Полуботок. Діяльність Малоросійської колегії. Гетьманування Д.Апостола, його реформи. “Рішительні пунк-ти”. Діяльність “Правління гетьманського уряду”.

Українські землі в другій половині XVIII ст. Відновлення гетьманства в 1750 р. Гетьман К.Розумовський, його діяльність. Остаточна ліквідація гетьманства, створення Другої Малоросійської колегії. Скасування полково-сотенного устрою Слобідської України. Ліквідація Запорізької Січі. Остаточне скасування російським урядом військового та адміністративного устрою на Лівобережній Україні. Соціально-економічний розвиток українських земель у складі Російської імперії в другій половині XVIII ст. Національно-визвольна і антикріпосницька боротьба на Лівобережній Україні. Участь українських козаків у російсько-турецьких війнах другої половини XVIII ст. Заселення і розвиток Південної України. Соціальні та національно-визвольні рухи на Правобережній Україні. Поділи Речі Посполитої та інтеграція українських земель до Російської й Австрійської імперій.

Українська культура в другій половині XVII – XVIII ст. Особливості розвитку культури. Освіта. Книгодрукування. Києво-Могилянська академія. Наука. Г.Сковорода. Літописи. Література. Театр і музика. Архітектура. Живопис.

Українські землі у складі Російської імперії наприкінці XVIII – у першій половині XIX ст. Адміністративно-територіальний устрій та регіональний поділ. Україна в російсько-турецькій війні 1806 – 1812 pp. Участь українських солдатів, ополченців і козаків у російсько-французькій війні 1812 р. Антикріпосницька боротьба в Україні. Суспільно-політичний рух у Наддніпрянській Україні. Україна в програмних документах декабристів. Повстання Чернігівського полку. Польське повстання 1830 – 1831 pp. та його наслідки для України. Утворення Кирило-Мефодіївського братства. Програмні документи та діяльність братчиків.

Західноукраїнські землі наприкінці XVIII – у першій поло-вині XIX ст. Адміністративно-територіальний устрій, регіональ-ний поділ, населення західноукраїнських земель. Соціально-економічне становище. Селянські виступи в Галичині, на Буковині, в Закарпатті. Українське національне відродження в західноукраїнських землях. Демократично-просвітницький гурток “Руська трійця”. Альманах “Ру-салка Дністрова”. Український національно-визвольний рух під час революції 1848 – 1849 pp. в Австрійській імперії, його наслідки та зна-чення. Л.Кобилиця. Скасування кріпосницької залежності селян і пан-щини в Західній Україні.

Культура України в першій половині XIX ст. Освіта. Наука. Праці з історії України. Українська література. Архітектура та містобудування. Музика. Живопис.

Наддніпрянська Україна в другій половині XIX ст. Скасування кріпосного права в Наддніпрянській Україні. Основні законодавчі акти селянської реформи. Особливості та наслідки селянської реформи в Україні. Реформи адміністративно-політичного управління 60 – 70-х рр. XIX ст. Економічний розвиток українських земель у 60 – 90-х pp. XIX ст. Суспільно-політичний рух у Наддніпрянській Україні в другій половині XIX ст. Польське повстання 1863 – 1864 pp. і Україна. Національна політика російського царизму щодо України. Русифікація системи державного управління, суду, школи, науки. Виникнення українських громад, їх діяльність. Діяльність М.Драгоманова. Російський громадсько-політичний рух народників в Україні. Братство Тарасівців.

Західноукраїнські землі в складі Австро-Угорської імперії в другій половині XIX ст. Соціально-економічний стан. Формування ринкових відносин. Суспільно-політичний розвиток. Піднесення національно-визвольного руху на західноукраїнських землях. Створення та діяльність українських політичних партій в Австро-Угорщині. Самостійницька позиція партій Західної України.

Культура України в другій половині XIX ст. Освіта. Наука. Українські історики. Література. Архітектура. Музика. Живопис. Народження національного гімну “Ще не вмерла України і слава, і воля”.

Наддніпрянська Україна на початку XX ст. Економічний розвиток Наддніпрянської України. Політизація українського національного руху в Російській імперії. “Самостійна Україна” М.Міхновського. Створення та діяльність українських політичних партій. Україна напередодні та в роки революції 1905 – 1907 pp. Діяльність українських парламентських громад у І-ій та ІІ-ій Державних Думах. Земельна реформа П.Столипіна в Україні. Посилення національного гніту. Столипінський циркуляр (1910 p.).

Західноукраїнські землі на початку XX ст. Соціально-економічний розвиток західноукраїнських земель в складі Австро-Угорщини. Наростання українського політичного руху.

Культура й духовне життя України на початку XX ст. Освіта. Література. Наука. Архітектура. Музика. Живопис. Церковне життя.

Новітня історія України.

Україна в Першій світовій війні. Воєнні дії на території України в 1914 р. Створення та діяльність Головної Української Ради, Союзу Визволення України. Бойові дії на території України в 1915 – 1917 pp. Формування та бойовий шлях легіону УСС. Назрівання економічної та політичної кризи в Австро-Угорській та Російській імперіях.

Українська революція (1917 – 1920 pp.). Утворення української Центральної Ради, її партійний склад і політична програма. М.Грушевський. І Універсал Центральної Ради. Проголошення автономії України. ІІ Універсал Центральної Ради. Утворення Генерального секретаріату. В.Винниченко. III Універсал і проголошення Української Народної Республіки. Проголошення в Харкові радянської влади. Війна радянської Росії з УНР. IV Універсал Центральної Ради та проголошення незалежності УНР. Мирний договір у Брест-Литовську. Прийняття Конституції УНР. Здійснення гетьманського перевороту. Гетьман П.Скоропадський і його уряд. Внутрішня та зовнішня політика Української Держави. Утворення Директорії. Відновлення УНР. Політичний курс Директорії. С.Петлюра. Більшовицька агресія проти Директорії. Причини поразки Директорії. Утворення Західноукраїнської Народної республіки. Злука УНР і ЗУНР. Соціально-економічні перетворення в ЗУНР. Причини поразки ЗУНР. Поглинення Північної Буковини, Бессарабії та Закарпаття іноземними державами. Політика радянської влади в Україні в 1919 р. Наступ білогвардійців в Україні. Денікінський режим. Контрнаступ радянських військ і поразка денікінців. Варшавська угода та її наслідки. Радянсько-польська війна та Україна. Ризький договір. Розгром військ Врангеля. Військові операції Червоної армії проти Революційної повстанської армії України ( махновців).

Культура і духовне життя в Україні у 1917 – 1920 pp.

УСРР в умовах нової економічної політики. НЕП і особливості його впровадження в Україні. Причини та масштаби голоду 1921 – 1922 pp. Входження УСРР до складу СРСР. Статус України в складі Радянського Союзу.

Культура і духовне життя в роки НЕПу.

Радянська модернізація України (1929 – 1938 pp.) Сталінська індустріалізація в УСРР. Колективізація сільського господарства в УСРР. Голодомор 1932 – 1933 pp. в Україні. Громадсь-ко-політичне життя. Судові процеси та масові репресії в Україні. Кон-ституція УРСР 1937 р.

Культура УСРР в 1921 – 1938-ті роки

Західноукраїнські землі в 1921 – 1938 pp. Українські зем-лі в складі Польщі. Соціально-економічне становище населення. Суспі-льно-політичний рух. Створення та діяльність Організації українських націоналістів. Українські землі в складі Румунії. Українські землі в складі Чехословаччини. Проголошення незалежності Карпатської України. А.Волошин.

Стан культури у західноукраїнських землях у 1920 – 1930-ті pp.

Україна під час Другої світової війни (1939 – 1945 pp.) Українське питання в міжнародній політиці напередодні Другої світової війни. Радянсько-німецькі договори 1939 р. і західноукраїнські землі. Оборонні бої літа-осені 1941 р. Окупація України військами Німеччини та її союзників. Радянське підпілля та партизанський рух на окупованій території України. Діяльність підпілля ОУН. Збройна боротьба УПА. Початок вигнання загарбників з України. Визволення Києва. Україна на завершальному етапі війни (1944 – 1945 pp.). Визволення України. Втрати України у роки війни.

Культура України в роки Другої світової війни.

Повоєнна відбудова і розвиток України в 1945 – на початку 1950-х рр. Внутрішньополітичне та економічне становище. Голод 1946 – 1947 pp., його причини, масштаби, наслідки. Радянізація західних областей України. Боротьба ОУН і УПА. Масові репресії радянського режиму проти населення Західної України. Операція “Вісла”.

Культура в УРСР у другій половині 1940-х – на початку 1950-х pp. Основні культурні досягнення. Ідеологізація культурного життя.

Україна в умовах десталінізації (1953 – 1964 pp.). Політична боротьба в Україні після смерті Й.Сталіна. Початок процесу десталінізації в Україні. Входження Кримської області до складу УРСР. Суспільно-політичне життя в Україні. Зародження дисидентського руху. Економіка України в другій половині 1950-х – першій половині 1960-х pp.

Культура і духовне життя в Україні в 1953 – 1964 pp.

Україна в період загострення кризи радянської системи (друга половина 1960-х – перша половина 1980-х pp.). Політико-ідеологічна криза радянського ладу в Україні. П.Шелест. В.Щербицький. Конституція УРСР 1978 р. Стан економіки й наростання соціально-економічної кризи. Рівень життя населення. Опозиційний рух.

Культура і духовне життя в другій половині 1960-х – першій половині 1980-х pp.

Україна в роки “перебудови” (1985 – 1991 pp.). Погіршення економічної ситуації в Україні в другій половині 1980-х pp. Спроби політичних реформ і зростання політичної активності українського суспільства. Формування багатопартійної системи. Де-кларація про державний суверенітет України. Спроба державного пере-вороту в СРСР і Україна. Проголошення незалежності України, його історичне значення.

Україна в умовах державної незалежності (1991-2003 pp.) Початок розбудови незалежної держави. Л.Кравчук. Спроби реформування економіки України, причини їх невдач. Державотворчі процеси в Україні в 1994 – 2003 pp. Л Кучма. Конституційний процес в Україні. Прийняття Конституції 1996 р. Сучасний стан і проблеми української економіки. Рівень життя населення України. Зовнішня політика та міжнародні зв’язки незалежної Української держави.

Особливості релігійного життя в умовах державної незале-жності.

Культурні процеси в незалежній Україні.

ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ

Життя людей у первісні часи. Виникнення людини, її життя та заняття. Кам’яний вік людства та його причини. Формування суспільства. Первісні системи влади та поява держави. Первісна культура та вірування людей.

Історія Стародавнього Світу. Утворення Давньоєгипетської держави, її розквіт у другій половині II тис. до н.е. Культура в Стародавньому Єгипті. Стародавній Вавилон. Культура та релігія народів Передньої Азії. Стародавня Індія. Релігія та культура Стародавньої Індії. Китайські імперії Цінь і Хань. Релігія і культура Стародавнього Китаю.

Греція в II – на початку І тис. до н.е. Велика грецька колонізація. Афінська держава. Стародавня Спарта. Греко-перські війни. Афінська демократія. Тріумф грецької культури. Розквіт Македонії та її гегемонія в Греції.

Римська республіка у V – середині ІІІ ст. до н.е. Східний похід Олександра Македонського та утворення його імперії. Розвиток Римської держави у II ст. до н.е. Реформи братів Гракхів. Римська імперія в ІІ–ІІІ ст. н.е. Римська культура. Виникнення християнства. Пізня Римська імперія IV–V ст. н.е. Падіння Західної Римської імперії. Культурна спадщина Риму.

Середньовіччя. Велике переселення народів. Утворення варварських держав. Франкська держава Меровінгів. Держава Каролін-гів. Загибель імперії Карла Великого та поява середньовічної Європи. Християнізація Свропи. Суспільні стани середньовічної Європи: духо-венство, рицарство, селянство. Середньовічне місто. Держава, суд і право в середньовічній Європі. Виникнення ісламу. Арабський халіфат. Візантія VII–XI ст. та її культура. Походи вікінгів. Боротьба між Римом і Карфагеном та панування в Західному Середземномор’ї. Виникнення скандинавських держав. Центральна і Східна Європа (Польща. Чехія. Угорщина. Київська Русь) в Х–ХІ ст. Хрестові походи та їх наслідки. Північно-Східна Русь XII – поч. XIII ст. Боротьба народів Східної та Центральної Європи з монголо-татарською навалою. Золота Орда. Франція в IX–XV ст. Англія в IX–XV ст. Священна Римська імперія. Італійські міста-держави. Південна Італія та Сицилія в XI-XV ст. Піре-нейські держави в XІ–XV ст. Столітня війна. Гуситські війни. Грюн-вальдська битва. Католицькі ордени. Утворення Московської держави (XIV – поч. XVI ст.). Освіта і культура в Європі в XІ – XV ст. Османсь-ка держава. Індія в IV – XV ст. Китай у III – XV ст.

Нова історія. Великі географічні відкриття. Реформація і Селянська війна в Німеччині. Поширення реформаційних ідей у Європі. Контрреформація. Орден єзуїтів. Нідерландська революція. Франція в XVI – першій половині XVII ст. Росія за часів Івана Грозного. Московська держава в XVII ст Тридцятилітня війна на початку XVII ст. Країни Сходу (Османська імперія. Китай, Індія) в XVI–XVII ст.

Культура й наука Західної, Центральної та Східної Європи в XVI– XVII ст. Англійська революція середини XVII ст. Війна за незалежність в Північній Америці. Конституція США. Німецькі держави у XVІІІ ст. Австрійська імперія у XVIII ст. Велика французька революція. Повалення монархії та встановлення республіки у Франції. Якобінська диктатура та її падіння. Правління Наполеона Бонапарта. Перша імперія у Франції. Англія, Франція, Німеччина та США в першій половині XIX ст. Суспільні рухи в Росії у 20–30-х pp. XIX ст. Революція 1848–1849 рр. в Європі. Об’єднання Італії. Війна Прусії з Францією та утворення Німецької імперії. Громадянська війна у США. Російська імперія в другій половині XIX ст.

Культура країн Європи і Америки XVIII – першої половини XIX ст. Розвиток техніки і науки. Література, філософія, мистецтво. Розвиток освіти.

Німеччина, Англія, Франція, США наприкінці XIX ст. – 1914 р. Соціально-економічний і політичний розвиток Російської імперії наприкінці XIX – на початку XX ст. Революція 1905–1907 pp. в Росії. Реформи Столипіна. Національно-визвольна боротьба народів Південно-Східної та Центральної Європи наприкінці XIX – на початку XX ст. Балканські війни. Синьхайська революція в Китаї. Мексиканська революція 1910–1917 pp.

Культура зарубіжних країн (кінець XIX – початок XX ст.).

Новітня історія. Перша світова війна. Воєнні дії 1914–І917 рр. Лютнева революція в Росії. Внутрішня й зовнішня політика Тимча-сового уряду. Жовтневий переворот і встановлення більшовицького режиму в Росії. Воєнно-політичні події 1918 р. Завершення війни. Бе-рестейський мир. Листопадова революція в Німеччині. Початок розпа-ду Австро-Угорщини. Поразка Німеччини та її союзників. Масштаби втрат і руйнувань. Версальська система. Вашингтонська конференція. Індустріально розвинені країни Заходу (Великобританія, Франція, США, Німеччина, Італія та Іспанія) в 1918–1930 pp. Країни Централь-ної та Східної Європи (Польща, Чехословаччина, Угорщина, Румунія, Болгарія, Югославія) в 1918 – 1930 pp. Громадянська війна в Росії. Втручання іноземних держав у громадянську війну СРСР у 1920-і pp. CPCP наприкінці 1920-х – у 1930-і pp. Комуністична Індустріалізація. Насильницька колективізація, пограбування селянства. Масовий терор. Укладення договорів із фашистською Німеччиною. Країни Азії та Аф-рики в 1920–1930 pp. Міжнародні відносини в 30–40-х pp. Суспільно-політичні рухи в XX ст.

Культура країн Європи та Америки в 1920–1930-х pp.

Друга світова війна. Початок війни. Події 1939–1941 pp. Перебіг війни в 1941–1942 pp. Хід війни в 1943 р. Нацистський “новий порядок” у Європі. Рух Опору в окупованих країнах. Перебіг війни в 1944 р. Відкриття Другого фронту. Завершення війни. Її підсумки.

Світ після Другої світової війни. Зміни в міжнародному становищі внаслідок Другої світової війни. “Холодна війна” (друга половина 1940–х – перша половина 1950-х pp.). Створення ООН. США і Канада в другій половині XX ст. Країни Західної Європи (Великобританія, Франція, Німеччина, Італія) в другій половині XX ст. Встановлення радянського панування в країнах Східної Європи. Криза тоталітарного режиму. Революція кінця 1980-х pp. Країни Азії та Африки в другій половині XX ст. (Японія, Китай, Індія, країни Близького і Середнього Сходу). Відносини України з державами Азії та Африки. Країни Латинської Америки.

СРСР в повоєнні роки. Кінець сталінщини (1945–1953 pp.). “Відлига” (1953–1964 pp.). Роки “застою” (1964–1985 pp.). “Перебудова” й розпад СРСР (1985–1991 pp.). Угоди створення Співдружності незалежних держав.

Росія. Спроби економічних реформ. Політична криза 1993 р. Війни в Чечні та їх наслідки. Українсько-російські відносини.

Розвиток світової культури в другій половині XX ст. Освіта. Наука. Техніка. Мистецтво. Розвиток фізкультури і спорту.

Міжнародні відносини (друга половина 50-х – 90-ті pp. XX ст.). Спроба повороту від “холодної війни” до співробітництва. Курс на розрядку міжнародної напруженості та його зрив. Кінець “холодної війни”.

Світ на межі двох тисячоліть. Загальна характеристика глобальних проблем сучасності.ЗРАЗКИ БІЛЕТІВ УСНОГО ІСПИТУ

Дисципліна: Історія
№1
1. Тимчасове відновлення гетьманського правління. Гетьман Ки-рило Розумовський.
2. Причини поразки Директорії.
3. “Холодна війна” (друга половина 40-х – перша половина 50-х рр.).
№2
1. Національна політика російського царизму щодо України в другій половині ХIХ ст.
2. III Універсал і проголошення Української Народної Республіки.
3. Завершення Першої світової війни. Берестейський мир.
№3
1. Внутрішня й зовнішня політика гетьмана П.Дорошенка на Правобережжі.
2. Реформи адміністративно-політичного управління 60–70-х рр. ХIХ ст. в Росії.
3. Міжнародні відносини в 1930-і рр.
4.
Дисципліна: Історія України
№1
1. Берестейська унія 1596 р. та її наслідки.
2. Занепад кріпосницьких та зародження ринкових відносин в Україні.
3. Окупаційний режим. Розгортання руху опору.
№2
1. Основні напрямки державної політики гетьмана І. Виговського.
2. Культура й духовне життя в Україні на початку ХХ ст.
3. Україна і загострення кризи радянської системи (1965–85 рр.). Конституція УРСР 1978 р.
№3
1. Держава за князювання Олега.
2. Українсько-московська державна угода 1654 р. та ставлення до неї різних суспільних верств і церкви в Україні.
3. Більшовицька агресія проти Директорії.
Дисципліна: Всесвітня історія
№1
1. Гуситські війни.
2. Велика Французька революція.
3. Завершення Першої світової війни. Берестейський мир.
№2
1. Культура й наука в Західній Європі ХVI–ХУII ст.
2. США в 1918–30 рр.
3. СРСР у повоєнні роки. Кінець сталінщини. (1945 – 53 рр.)
№3
1. Релігія і культура Стародавнього Китаю.
2. СРСР у 20-і рр.
3. Хід Другої світової війни в 1943 р.


Інформаційно-обчислювальний центр університету

© Всі права захищені 1995-2019