Новини

 

Всеукраїнська науково-технічна конференція студентів, аспірантів, молодих вчених "Електротехніка і Електромеханіка"

02.10.2006
Міністерство освіти і
науки України
Національний університет
кораблебудування
імені адмірала Макарова
Щецинський технічний
університет
(Польща)

ЗАПРОШЕННЯ

Всеукраїнська науково-технічна конференція студентів, аспірантів, молодих вчених
з міжнародною участю
ЕЛЕКТРОТЕХНІКА І ЕЛЕКТРО-МЕХАНІКА

Україна
Миколаїв, 2006 р.

Шановний(а)
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі кон-ференції “Електротехніка і електромеханіка”
Тематика конференції (секції)
1. Електротехнічні системи і комплекси.
2. Теоретична електротехніка і електротех-нологічні комплекси.
3. Електричні машини і апарати.
4. Інформаційно-вимірювальні пристрої електромеханічних систем.
5. Підводна техніка і технології.
Робочі мови конференції:
українська, російська, англійська.
Адреса оргкомітету
Україна, 54025, м. Миколаїв, пр. Героїв Сталінграда, 9, БНТІ, НУК.
Факс: (0512) 36-82-12
Телефони для довідок: 36-82-12, 47-70-95
Контрольні дати:
13.10.2006 р. – остаточний строк подачі ма-теріалів для участі в конференції.
Реєстрація учасників:
13.11.2006 р. – з 1100 до 1400 (Україна, м. Миколаїв, проспект Леніна, 3, Інститут автоматики і електротехніки НУК, хол актової зали); 1400 – відкриття конференції (актова зала ІАЕ).
1411.2006 р. з 1000 до 1300 – робота секцій (ІАЕ).
14.11.2006 р. 1400 – пленарне засідання. Підсумки конференції.

Доповіді будуть опубліковані в збірнику матеріалів конференції (за винятком матеріалів, що не відповідають тематиці конференції й вимогам до оформлення, а також не представлених у заданий строк).

Вимоги до оформлення матеріалів
конференції
Доповіді об’ємом до 5 сторінок (остання запов-нена) формату А5 повинні бути оформлені у текс-товому редакторі не нижче MS WORD 6.0 шриф-том Times New Roman, розміром 10 pt, абзац 0,75 см, інтервал 1,2; дзеркальні поля: верхнє – 1,6 см, нижнє – 2,2 см, внутрішнє – 1,4 см, зовніш-нє – 1,6 см.
Назва доповіді – жирним шрифтом прописними літерами симетрично по тексту. Ліворуч через 2 інтервали під назвою доповіді ініціали і прізвище, та науковий ступінь автора. Нижче, під прізвища-ми авторів, через 1,5 інтервали – ініціали і прізви-ще, науковий ступінь і посада наукового керівника (при наявності). Нижче, під прізвищем керівника, через 1,5 інтервали – країна і повна назва організа-ції. Через 2 інтервали – основний текст. Рисунки і таблиці повинні бути відділені зверху і знизу від тексту 1,5 інтервалом. Графічна інформація пода-ється у форматі GIF або TIFF. Формули викону-ються за допомогою Microsoft Equation. Посилання на джерела в тексті оформлюються у квадратних дужках. Перелік літератури складається у порядку посилання в тексті, друкується після тексту допо-віді під назвою “ЛІТЕРАТУРА”.
Рукопис доповіді повинен бути ретельно відре-дагований, тому що матеріали конференції будуть публікуватися без додаткового редагування. За зміст тексту доповіді та наявність помилок несуть відповідальність автори.
Доповідь направляється з експертним виснов-ком (для авторів з України), авторською довідкою і дискетою 3,5” з назвою та записом матеріалу (файл-дві копії). Текст доповіді може бути відправ-лений електронною поштою за вказаною адресою оргкомітету.

Заявка
на участь у Всеукраїнській науково-технічній конференції студентів,
аспірантів, молодих вчених
з міжнародною участю
“Електротехніка і електромеханіка”
13 – 14 листопада 2006 р.
Реєстраційна форма відправляється за адре-сою: Україна, 54025, м. Миколаїв, пр. Героїв Сталінграда, 9, НУК
Факс: (0512) 36-82-12
E-mail: etem@etf.usmtu.edu.ua
Прізвище
Им’я
По-батькові
Вчений ступінь
Місце роботи(навчання)

Адреса

Телефон
E-mail:
Тематика(секція)

Назва доповіді, автори

Прошу забронювати для мене з “…” по “…” листопада місце у готелі; у гуртожитку НУК (необхідне підкреслити)

“" 2006 р. Підпис

Секретаріат конференції – тел.: 47-70-95.

Умови участі у конференції
Для відшкодування організаційних та типо-графських затрат на підготовку конференції, необхідно перерахувати внесок в розмірі 35 грн. на доповідь. Для закордонних учасників розмір внеску – 10 дол. США.
Оплата повинна бути здійснена за наступ-ними реквізитами:
– для учасників з України:
одержувач: НУК ім. адм. Макарова, Код ЗКПО 02066753, УДК у Миколаївській обл. в м. Миколаєві МФО 826013, р/р 35226001000064.
– для закордонних учасників оплата пови-нна бути здійснена за наступними реквізитами:
одержувач: ГУАК “Проминвест”
р/р 260013014306481840, МФО 326438.
В платіжному дорученні необхідно вказати призначення платежу – за участь у конференції “Електротехніка і електромеханіка”.
Матеріали доповідей (у вигляді файлу на дискеті “3,5” і роздруківки на папері), заявку на участь, експертний висновок (для авторів з України) і авторську довідку, а також копію платіжного доручення з відміткою банку, по-силають на адресу оргкомітету.
Програма конференції і збірник доповідей будуть видаватися учасникам при реєстрації.
Інформаційно-обчислювальний центр університету

© Всі права захищені 1995-2018