Новини

 

Січневе засідання Вченої ради Університету

14.01.2021

14 січня відбулося перше у 2021 році засідання Вченої ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Засідання відбулося в режимі онлайн-конференції, зважаючи на введення локдауну.

Перед розглядом питань порядку денного в. о. ректора Університету Леонід Губерський привітав усіх зі святами та побажав міцного здоровя і творчого натхнення на нові здобутки в новому 2021 році. Голова Вченої ради також звернувся зі словами привітань до професорів КНУ імені Тараса Шевченка, які отримали державні нагороди. Професора  механіко-математичного факультету М. О. Перстюка нагороджено Відзнакою НАН України, а професорку Інституту філології Л. І. Зязюн –  Медаллю НАПН України знаком «Ушинський К. Д.». 

Основне питання, що його розглянула Вчена рада Університету – «Науково-дослідницька робота в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: підсумки за 2020 рік і завдання на 2021 рік». Доповіла проректорка з наукової роботи КНУ Оксана Жилінська. Вона зазначила, що Університет  нарощує лідерські позиції у сфері наукових досліджень і підготовки наукових кадрів як національний флагман освіти і науки в Україні, а також зберігає чільне місце серед найпродуктивніших наукових організацій та університетів світу (за Всесвітнім рейтингом наукових організацій SIR міжнародної агенції SCImago; за міжнародним  рейтингом QS World University Rankings високі позиції зберігаються за показниками академічної репутації та цитованості наукових робіт).

За міжнародним рейтингом QS EECA University Rankings 2021 (Emerging Europe & Central Asia) Університет посідає 33 позицію у світі та є першим із 25 українських ЗВО, що цьогоріч представлені у цьому рейтингу.

 

Станом на 11.12.2020 Університет серед ЗВО України має найвищі показники якості публікаційної активності: у МНБД Scopus значення індексу Гірша Університету досягло 99, збільшившись на 10 пунктів у порівнянні з 2019 р., кількість проіндексованих наукових публікацій університетських авторів перевищила 20 тис. документів; у МНБД Web of Science Core Collection h-index Університету становить 68 і загалом проіндексовано 19,4 тис. документів. Серед українських ЗВО Університет очолює найавторитетніший інституційний рейтинг публікаційної активності наукових установ – Nature Index 2020, сформований на базі дослідницьких статей афілійованих авторів, які були опубліковані у 82 міжнародних наукових часописах із найвищими значеннями імпакт-фактора, що підтверджує високу якість результатів наукових досліджень та співпраці на інституційному, національному і регіональному рівнях.

Упродовж минулого року за рахунок коштів державного бюджету виконувалося 79 науково-дослідних робіт.

Найголовнішим здобутком 2020 року є підтвердження національного академічного лідерства Університету під час першого конкурсу Національного фонду досліджень України (НФДУ), в якому дістали перемогу 24 університетські проєкти.

КНУ на третину збільшив портфель міжнародних наукових проєктів, університетські дослідники виконували НДР за 12 білатеральними проєктами.

Університет нарощує академічне лідерство у міжнародному науково-технічному співробітництві, виконуючи серед усіх українських ЗВО найбільшу кількість міжнародних проєктів у програмі «Горизонт-2020».

КНУ має найбільшу серед ЗВО України аспірантуру і забезпечує реалізацію 56 освітньо-наукових програм (ОНП) підготовки докторів філософії за 40 спеціальностями (із 114 діючих) у межах 15 галузей знань (із 29 діючих). У 2020 р. в аспірантурі та ад’юнктурі Університету навчалися 844 аспіранти та 18 ад’юнктів

У минулому році 178 осіб успішно завершили підготовку в аспірантурі (ад´юнктурі) та отримали висновок про наукову новизну, теоретичне і практичне значення результатів дисертації (з них 15 осіб достроково захистили дисертації й отримали ступінь доктора філософії).

За підсумками 2020 року авторами, афілійованими з Університетом, опубліковано:   монографій  – 184 од., підручників –  127   од., наукових статей – 4 290, у тому числі  1426 – у зарубіжних виданнях.

 

Загальна кількість статей, що були проіндексовані у МНБД WoS Core Collection у 2020 році, за даними Бази публікацій Університету склала 889 статей.

У 2020 р. за показником розподілу кількості публікацій у Scopus у розрахунку на одного  співробітника у рейтингу публікаційної активності лідерство утримують такі структурні підрозділи: хімічний ф-т – 2,96 од.; фізичний ф-т – 2,41 од.; Астрономічна обсерваторія – 1,53 од.; Інститут високих технологій – 1,37 од.; ННІ «Інститут геології» – 1,27 од. Загалом по Університету цей показник становить 0,58 од.

Упродовж 2020 року усі структурні підрозділи здійснювали перереєстрацію і внесення університетських наукових періодичних видань до Переліку наукових фахових видань МОН України. Станом на 21.12.2020 до категорії «А» фахових видань МОН України належать п’ять університетських часописів (три у 2019 р.), до категорії «Б» – 42 наукові видання (три з 2019 р.).  

У 2020 р. у МНБД Scopus індексувалися три університетські наукові видання а саме: «Methods and Objects of Chemical Analysis», «Теорія ймовірностей та математична статистика»у Scopus індексується перекладна англомовна версія видання «Theory of Probability and Mathematical Statistics», видавцем якої є American Mathematical Society) та Modern Stochastics: Theory and Applications .

 

У результаті спільної роботи Наукової бібліотеки, Інституту права та редакції журналу «Доступ до правосуддя в Східній Європі» («Access to Justice in Eastern Europe»,) у 2020 році розпочато індексування в МНБД WoS Core Collection першого університетського наукового видання у соціогуманітарній сфері.   

 

Університетом у минулому році отримано 48 охоронних документів на ОПІВ, з яких 23 – це патенти на винаходи, 16 – патенти на корисні моделі, дев’ять – свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір. Подано 34 заявки на видачу охоронних документів на ОПІВ

У 2020 році 190 студентів Університету отримали нагороди й призові місця у чималому переліку міжнародних і всеукраїнських конкурсів та олімпіад, що свідчить про міжнародне і національне визнання академічного лідерства Університету.

Також 67 студентів Університету стали переможцями у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань та спеціальностей у 2019/2020 н. р.

Десять студентів та аспірантів  одержали стипендію Президента України, п’ять студентів – стипендію Верховної Ради України, академічну стипендію Кабінету Міністрів України дістали п’ять студентів та аспірантів, академічну стипендію імені М. Грушевського – одинадцять студентів та аспірантів, 32 особи отримали інші стипендії та премії державного і регіонального рівнів.

 

У звітний період розроблено і втілено низку інформаційних заходів щодо популяризації університетських наукових досягнень, зокрема введено щотижневі наукові новини, започатковано цикл інтерв’ю з видатними університетськими науковцями «Життя у науці як воно є», до Дня науки спільно з фахівцями Центру комунікацій  опрацьовано і розміщено на сайті Університету 39 інтерв’ю з непересічними особистостями, молоді вчені забезпечили широку участь у соціальній ініціативі «Запитай у фахівців КНУТШ» та надали у фейсбук 20 відео-відповідей на актуальні питання щодо COVID-19.

 

Серед пріоритетних завдань на 2021 рік:

– цілеспрямування університетських наукових колективів на якісні показники розвитку наукової діяльності шляхом виконання тематичного плану НДР на 2021 рік та підготовки нових проєктних заявок для участі у міжнародних і національних конкурсах;

–  збільшення публікаційної активності у міжнародних виданнях Q1-Q2 та включення університетських наукових часописів до МНБД  Scopus та/або WoS;

завершення акредитації 17 ОНП підготовки докторів філософії, підготовка матеріалів самооцінювання і подання до НАЗЯВО наступних ОНП, а також підготовка до міжнародної акредитації перших університетських ОНП підготовки докторів філософії;

– запровадження ефективних механізмів мотивації науковців Університету щодо створення міждисциплінарних колективів для комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності за участі молодих учених і Корпорації «Науковий парк «Київський університет імені Тараса Шевченка» у спільній розробці бізнес-проєктів та створенні стартапів.

Заслухавши й обговоривши доповідь проректора з наукової роботи КНУ О. І.  Жилінської, Вчена рада Університету констатувала загальну оцінку роботи за основними напрямами:  задовільно.

 

Відповідно до порядку денного Вчена рада Університету розглянула поточні  питання. Серед них: «Нагородження Відзнакою Вченої ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка», «Інформація про розгляд питання щодо публікування наукових статей у виданнях Російської Федерації на засіданні Постійних комісій Вченої ради», «Інформація про роботу Постійної комісії Вченої ради з питань організації освітнього процесу», «Визначення та затвердження на 2021 рік розміру Премії імені Тараса Шевченка Київського національного університету імені Тараса Шевченка», «Затвердження звіту (річного) про результати наукового дослідження стипендіата іменної стипендії Верховної Ради України для молодих вчених-докторів наук Київського національного університету імені Тараса Шевченка», «Висунення наукових праць на здобуття щорічних премій Президента України для молодих учених».

 

Детальніше на сайті Вченої ради Університету.

 

Повна версія звіту «Науково-дослідницька робота в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: підсумки за 2020 рік і завдання на 2021 рік» у прикріпленому файлі.

Пресцентр

knu.ua/content/upload/2021/456303319.pdf
Інформаційно-обчислювальний центр університету

© Всі права захищені 1995-2021